Produkty pojišťoven

Pravidelné placení pojistného finančně kryje sjednaná rizika. To znamená, že nastane-li pojistná (škodní) událost, pojišťovna vás podle podmínek pojistné smlouvy finančně odškodní. Některá rizika je občan povinen pojistit ze zákona (zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla – povinné ručení, pojištění podnikatelů pro případné pracovní úrazy zaměstnanců). Další pojištění jsou dobrovolná, ale protože každého z nás může nějaká neblahá událost postihnout, je dobré na některá rizika pojistnou smlouvu uzavřít. Pojišťovny jsou sdruženy v České asociaci pojišťoven a jsou kryty zajišťovnami.
Obecně lze pojistné produkty rozdělit na životní a neživotní.Nebezpečí na každém kroku

  1. Životní pojištění pokrývá rizika, která jsou spojena s vaším zdravím a životem. A nejedná se jen o vás. ŽP by měl mít uzavřeno každý, na kom je někdo (děti, manželka) finančně závislý. Potom – díky odškodnění pojistné události  – můžete výrazně zmírnit negativní finanční dopad v případě vážných onemocnění, invalidity či úrazu, dlouhodobější hospitalizace a pracovní neschopnosti, úmrtí. Pojistné produkty mohou být jen rizikové, anebo kapitálové, investiční – tzn., že pojišťovna část vašich vložených prostředků investuje a zhodnotí, a na konci pojistné doby vám vyplatí sjednanou částku. Pojištění může být i důchodové, anebo třeba univerzální. Výdaje na ŽP si může daňový poplatník odečítat z daní.
  2. Neživotní pojištění zahrnuje širokou škálu různých pojistek: cestovní pojištění s krytím léčebných výloh, pojištění domácích mazlíčků, pojištění odpovědnosti při výkonu povolání, havarijní pojištění, pojištění movitého (domácnost) i nemovitého majetku, pojištění právní ochrany, řada pojistek pro podnikatele – pojištění firemního majetku a finančních rizik, zemědělské pojištění, pojištění přepravovaného nákladu, pojištění lesů či veletrhů a výstav, a další.

Zajistěte svůj majetek!
Pojišťovny mají zkrátka dostatek produktů, jimiž vám mohou finančním odškodněním zmírnit zdravotní či hmotnou újmu. Zvažte dobře, které z nich jsou pro vás vhodné, srovnejte si nabídky jednotlivých pojišťoven před tím, než se pro některou z nich definitivně rozhodnete. Součástí pojistné smlouvy jsou většinou dost obsáhlé smluvní podmínky – před podpisem PS si je pečlivě pročtěte, ať víte, co vlastně podepisujete, za co budete platit, a co můžete v případě pojistného plnění očekávat.